Главная » Статьи » Юрист рекомендует

Образец декларации по единому налогу

Налоговещание

Последние комментарии

Ангелин Иван    2015-03-21

Скачать бланки по единому налогу

Все новые бланки по единому налогу уже можно скачать бесплатно: заявление, свидетельство, декларации для физических и юридических лиц, книгу учета доходов для разных групп плательщиков. А также порядок подачи заявления, выдачи свидетельства, порядок ведения книг.

Затверджено наказом Мінфіну від 15.12.2011 р. №1637 "Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення":

Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

1. Суб’єкт господарювання - юридична чи фізична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень

друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

При цьому вимоги, встановлені для другої групи, не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи

третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень

четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб

обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

3. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675, у якій зазначаються такі відомості:

найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону

податкова адреса суб'єкта господарювання

місце провадження господарської діяльності

види господарської діяльності, обрані фізичною особою – підприємцем, згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються

ставки єдиного податку або зміна ставки, обрані суб'єктами господарювання

кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

4. Заява подається суб’єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або поштою.

5. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього пункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.

6. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

7. Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

8. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої і четвертої груп разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

9. Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи - у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу, а також зобов'язані у порядку, встановленому главою 1 розділу ХІV Кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

Ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотків, може бути обрана:

суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу

платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка

суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість

платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість.

10. У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

11. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до глави 1 розділу ХІV Кодексу), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку

1. Форма свідоцтва платника єдиного податку (далі - Свідоцтво) є обов'язковою до застосування на всій території України.

У Свідоцтві зазначаються такі відомості:

найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону

податкова адреса суб'єкта господарювання

місце провадження господарської діяльності

обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

ставка єдиного податку

дата виписки Свідоцтва.

Бланк Свідоцтва є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв здійснюється органами державної податкової служби.

2. Свідоцтво видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне Свідоцтво.

Свідоцтво видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

Зареєстрованим в установленому законом порядку суб'єктам господарювання (новоствореним) та фізичним особам - підприємцям, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, Свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3. Оригінал Свідоцтва зберігається у платника податку та пред'являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія Свідоцтва повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника або суб’єкта господарської діяльності.

У разі втрати або зіпсуття Свідоцтва такому платнику видається дублікат Свідоцтва згідно з цим Порядком.

4. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання Свідоцтва є:

невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам статті 291 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України

наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації

подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

5. У разі відмови у видачі Свідоцтва орган державної податкової служби зобов'язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

6. До раніше виданого Свідоцтва у день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:

найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи), або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

податкової адреси суб'єкта господарювання

місця провадження господарської діяльності

видів господарської діяльності та ставки єдиного податку.

7. За бажанням платника єдиного податку раніше видане Cвідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та отримано нове Свідоцтво згідно з цим Порядком.

До отримання нового Свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого Свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового Свідоцтва.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.

3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графах 2–7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу:

6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.

6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 2–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу.

7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати.

2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.

3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходів і фактично понесена сума витрат від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

у розділі І «Доходи»:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графах 2–7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою, визначеною підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу, без податку на додану вартість:

6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та розраховується як різниця граф 2 і 3.

6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 3–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу

у розділі ІІ «Витрати»:

6.4. У графі 1 зазначається дата запису.

6.5. У графах 2 і 3 відображаються витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків суми ввізного мита суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку транспортно-заготівельні витрати інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

6.6. У графі 4 відображається сума витрат на оплату праці, у разі використання праці найманих осіб.

6.7. У графі 5 відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

6.8. У графі 6 зазначається сума інших витрат, які понесені у зв’язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрати на зв’язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо.

6.9. У графі 7 відображається загальна сума витрат на провадження господарської діяльності як сума граф 3, 4, 5 і 6.

7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

Если Вам понравилась статья, поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

Статью подготовил(а) Виталий.

Отчетность по единому налогу для физических лиц

Нормативная база

• НКУ – Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI.

• Приказ № 1688 – Приказ Минфина «Об утверждении форм налоговых деклараций плательщика единого налога» от 21.12.2011 г. № 1688.

Общие положения

Плательщики единого налога представляют в налоговую инспекцию Налоговую декларацию плательщика единого налога по итогам отчетного периода. Поскольку такие отчеты являются налоговыми декларациями, их заполнение, представление, а также исправление в них ошибок осуществляются по общеустановленным для налоговых деклараций правилам1.

Все плательщики единого налога – физические лица, независимо от выбранной группы, заполняют Декларацию по форме, утвержденной Приказом № 1688.

НКУ предусмотрена возможность добровольного представления Декларации за любой выбранный налогоплательщиком период, помимо отчетного (годового – для первой группы и квартального – для второй и третьей групп плательщиков единого налога) с целью получения справки о доходах (п. 296.8 НКУ). Такая Декларация составляется по тем же правилам, что и отчетная, однако отраженные в ней данные не являются основанием для начисления налоговых обязательств, соответственно, не заполняется раздел V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку».

Формой Декларации предусмотрено заполнение соответствующих разделов в зависимости от группы плательщика единого налога, а также разделов, которые заполняются всеми физлицами-единщиками независимо от группы. Данные в Декларации приводятся в гривнях (без копеек).

Декларация представляется в орган ГНС по месту налогового адреса (п. 296.4 НКУ).

1 группа единого налога

Порядок заполнения

Отчетным периодом для единщиков 1 группы является календарный год (п. 294.1 НКУ).

Единщики 1 группы заполняют раздел:

І «Загальні відомості», раздел ІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку І групи» и раздел VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку».

В разделе 1 приводятся сведения о периоде и типе Декларации, а также регистрационные данные налогоплательщика.

В разделе ІІ в таблице «Щомісячні авансові внески» в разрезе месяцев и кварталов отражаются суммы авансовых взносов,  начисленных1 в соответствии с требованиями п. 295.2 НКУ.

В строке 01 отражаются доходы, полученные от видов деятельности, указанных в Свидетельстве плательщика единого налога, полученные при условии осуществления расчетов в денежной форме и в пределах 150 000 грн. Данная строка должна соответствовать сумме дохода за отчетный период, указанной в графе 7 Книги учета доходов, в пределах 150 000 грн.

В строках 02–05 отражаются доходы, облагаемые по повышенной ставке (15 %) в соответствии с п. 293.4 НКУ. Сумма строк 03–05 должна соответствовать графе 9 Книги учета доходов.

Если доход предпринимателя превысил 150 тыс. грн. сумму превышения необходимо указать в строке 02 Декларации.

Доход, полученный от видов деятельности, разрешенных для плательщиков единого налога, но не указанных в выписке из реестра плательщиков единого налога, отражается в строке 03.

В строке 04 отражаются суммы доходов, полученные при условии неденежных форм расчетов, например, бартера.

В строке 05 отражаются суммы доходов, полученные от видов деятельности, не разрешенных для осуществления плательщиками налога в соответствии с п. 291.5 НКУ.

В разделе VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» плательщики единого налога 1 группы в обязательном порядке заполняют строку 21, где приводится вся сумма полученного в отчетном периоде дохода (с учетом дохода, облагаемого по повышенной ставке). Строка 22 заполняется только в том случае, если в отчетном периоде имело место получение дохода, облагаемого по повышенной ставке (15 %).

Сроки представления

Декларация представляется в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного года (пп. 49.18.3 НКУ). Если последний день представления Декларации приходится на выходной или праздничный день, предельным сроком считается следующий за такой датой первый рабочий день.

Особенности представления в случае превышения предельного объема доходов

Если в течение отчетного года единщиком был превышен доход либо осуществлен переход во вторую или третью группу, то подается Декларация за отчетный квартал, в котором произошло такое превышение или переход.

Декларация представляется в сроки, предусмотренные для квартального периода. При этом Декларация за год, предусмотренная для плательщиков 1 группы, не представляется (абз. 3 пп. 296.5.1 НКУ).

2 группа единого налога

Порядок заполнения

Отчетным периодом для единщиков 2 группы является календарный год (п. 294.1 НКУ).

Единщики 2 группы заполняют:

раздел І «Загальні відомості», раздел ІІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку ІІ групи» и раздел VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку».

В разделе І приводятся сведения о периоде и типе Декларации, а также регистрационные данные налогоплательщика.

В разделе ІІІ в таблице «Щомісячні авансові внески» в разрезе месяцев и кварталов отражаются суммы авансовых взносов, начисленных1 в соответствии с требованиями п. 295.2 НКУ.

В строке 06 отражаются доходы, полученные от видов деятельности, указанных в Свидетельстве плательщика единого налога, полученные на условиях расчетов в денежной форме и в пределах 1 млн. грн. Данная строка должна соответствовать сумме дохода за отчетный период, указанной в графе 7 Книги учета доходов, в пределах 1 млн. грн.

В строках 07–10 отражаются доходы, облагаемые по повышенной ставке (15 %) в соответствии с п. 293.4 НКУ. Сумма строк 08–10 должна соответствовать графе 9 Книги учета доходов.

Если доход предпринимателя превысил 1 млн. грн. сумму превышения необходимо указать в строке 07 Декларации.

Доход, полученный от видов деятельности, разрешенных для плательщиков единого налога, но не указанных в Свидетельстве плательщика единого налога, отражается в строке 08.

В строке 09 отражаются суммы доходов, полученные при условии неденежных форм расчетов, например, бартера.

В строке 10 отражаются суммы доходов, полученные от видов деятельности, не разрешенных для осуществления плательщиками налога в соответствии с п. 291.5 НКУ.

В разделе VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» плательщики единого налога 2 группы в обязательном порядке заполняют строку 21, где приводится вся сумма полученного в отчетном периоде дохода (с учетом дохода, облагаемого по повышенной ставке). Строка 22 заполняется только в том случае, если в отчетном периоде имело место получение дохода, облагаемого по повышенной ставке (15 %). 1

Сроки представления

Декларация представляется в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного года (пп. 49.18.3 НКУ). Если последний день представления Декларации приходится на выходной или праздничный день, предельным сроком считается следующий за такой датой первый рабочий день.

3 группа единого налога

Порядок заполнения

Отчетным периодом для единщиков 3 группы является календарный квартал (п. 294.1 НКУ). Квартальные декларации составляются нарастающим итогом (п. 296.7 НКУ).

Единщики 3 группы заполняют:

раздел І «Загальні відомості», раздел IV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку ІІI групи» и раздел VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку».

В разделе IV в зависимости от выбранной единщиком 3 группы ставки заполняется либо строка 11 (ставка единого налога 3 %), либо строка 12 (ставка единого налога 5 %). В этих строках отражается доход в пределах 3 млн. грн. (нарастающим итогом с начала года), полученный от осуществления разрешенных для плательщиков налога видов деятельности, и полученный при условии денежного способа расчетов.

В строке 13 отражается сумма превышения дохода над размером дохода, установленным для единщиков 3 группы.

В строке 14 отражаются суммы доходов, полученные на условиях неденежных форм расчетов, например, бартера.

В строке 15 отражаются суммы доходов, полученные от видов деятельности, не разрешенных для осуществления плательщиками единого налога в соответствии с п. 291.5 НКУ.

В разделе VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» плательщики единого налога 3 группы заполняют следующие строки:

- в строке 21 отражается общая сумма доходов, полученных в отчетном периоде

- в строке 22 приводится размер доходов, полученных в отчетном периоде, облагаемых по повышенной ставке (от осуществления запрещенных для единщиков видов деятельности, применения неденежных форм расчетов, превышение объема доходов). Данная строка заполняется только в том случае, если в отчетном квартале имело место получения вышеуказанных доходов

- в строке 23 указывается сумма начисленного единого налога как произведение полученного дохода, облагаемого по «обычной» ставке, и ставки единого налога (3 %) (заполняют только плательщики единого налога по ставке 3 %)

- в строке 24 отражается сумма начисленного единого налога как произведение полученного дохода, облагаемого по «обычной» ставке, и ставки единого налога (5 %) (заполняют только плательщики единого налога по ставке 5 %)

- в строке 27 приводится вся сумма начисленного налога с начала года с учетом налога, начисленного по повышенной ставке

- в строке 28 приводится сумма налога, начисленная за прошлые налоговые периоды (кварталы) текущего года

- в строке 29 указывается сумма налога, подлежащего уплате по результатам отчетного квартала, рассчитывается как разница между значениями строк 27 и 28.

Сроки представления

Декларация представляется в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала (пп. 49.18.2 НКУ). Если последний день представления Декларации приходится на выходной или праздничный день, предельным сроком считается следующий за такой датой первый рабочий день.

5 группа единого налога

Порядок заполнения

Отчетным периодом для единщиков 5 группы является календарный квартал (п. 294.1 НКУ). Квартальные декларации составляются нарастающим итогом (п. 296.7 НКУ).

Единщики 5 группы заполняют:

раздел І «Загальні відомості», раздел V «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку V групи» и раздел VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку».

В разделе V в зависимости от выбранной единщиком 5 группы ставки заполняется либо строка 16 (ставка единого налога 7 %), либо строка 17 (ставка единого налога 10 %). В этих строках отражается доход в пределах 20 млн. грн. (нарастающим итогом с начала года), полученный от осуществления разрешенных для плательщиков налога видов деятельности, и полученный при условии денежного способа расчетов.

В строке 18 отражается сумма превышения дохода над размером дохода, установленным для единщиков 5 группы.

В строке 19 отражаются суммы доходов, полученные на условиях неденежных форм расчетов, например, бартера.

В строке 20 отражаются суммы доходов, полученные от видов деятельности, не разрешенных для осуществления плательщиками единого налога в соответствии с п. 291.5 НКУ.

В разделе VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» плательщики единого налога 5 группы заполняют следующие строки:

- в строке 21 отражается общая сумма доходов, полученных в отчетном периоде

- в строке 22 приводится размер доходов, полученных в отчетном периоде, облагаемых по повышенной ставке (от осуществления запрещенных для единщиков видов деятельности, применения неденежных форм расчетов, превышение объема доходов). Данная строка заполняется только в том случае, если в отчетном квартале имело место получения вышеуказанных доходов

- в строке 25 указывается сумма начисленного единого налога как произведение полученного дохода, облагаемого по «обычной» ставке, и ставки единого налога (7 %) (заполняют только плательщики единого налога по ставке 7 %)

- в строке 26 отражается сумма начисленного единого налога как произведение полученного дохода, облагаемого по «обычной» ставке, и ставки единого налога (10 %) (заполняют только плательщики единого налога по ставке 10 %)

- в строке 27 приводится вся сумма начисленного налога с начала года с учетом налога, начисленного по повышенной ставке

- в строке 28 приводится сумма налога, начисленная за прошлые налоговые периоды (кварталы) текущего года

- в строке 29 указывается сумма налога, подлежащего уплате по результатам отчетного квартала, рассчитывается как разница между значениями строк 27 и 28.

Сроки представления

Декларация представляется в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала (пп. 49.18.2 НКУ). Если последний день представления Декларации приходится на выходной или праздничный день, предельным сроком считается следующий за такой датой первый рабочий день.

Исправление ошибок

Ошибки в Декларации исправляются по общеустановленным для налоговых деклараций правилам1:

• до истечения предельного срока представления декларации за период, показатели которого уточняются, – путем представления новой декларации с пометкой «звітна нова»

• после окончания предельного срока представления декларации за тот период, показатели которого уточняются, – через уточняющий расчет либо путем отражения ошибки в декларации за любой последующий период.

В частности, для исправления ошибок предусмотрен раздел VI «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок».

Исправление ошибок прошлых периодов путем представления уточняющей Декларации

При представлении уточняющей Декларации используется та же форма, что и для отчетной Декларации, но в заголовочной части в графе «тип податкової декларації» ставится отметка в ячейке «уточнююча», а в графе «Звітний податковий період. » указывается период, в котором была допущена ошибка и который уточняется.

В разделах ІІ–VI приводятся правильные данные того периода, в котором была допущена ошибка и за который уточняются показатели.

Порядок заполнения строк 30–35 раздела VII подробно описан в самой форме Декларации.

Строка 34 заполняется в том случае, если в результате исправления ошибки возникла недоплата единого налога, соответственно, заполнена строка 32 раздела VIІ. Значение строки 34 рассчитывается путем умножения суммы недоплаты на 3 % (пп. «а» п. 50.1 НКУ).

На сумму недоплаты, как в случае представления уточняющего расчета, так и в случае исправления ошибок в текущей Декларации, начисляется пеня. Сумма пени рассчитывается в соответствии с Инструкцией о порядке начисления и погашения пени по платежам, контролируемым органами ГНС, и отражается в строке 35 раздела VIІ Декларации.

В одной уточняющей Декларации могут быть исправлены ошибки только одной Декларации, то есть только ошибки, допущенные в одном периоде.

Сроки представления уточняющей Декларации НКУ не регламентированы, то есть ее можно представить в органы ГНС в любой момент после обнаружения ошибки. В то же время, если в результате уточнения показателей возникает недоплата налога, перед представлением уточняющей Декларации необходимо уплатить сумму такой недоплаты, а также штраф в размере 3 % недоплаты.

Исправление ошибок прошлых периодов в Декларации за текущий период

Если ошибки исправляются путем ее отражения  в текущей декларации – заполняется раздел I, один или несколько из разделов II–VІ (в зависимости от группы плательщика единого налога) и раздел VIІ «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок».

В заголовочной части в графе «тип податкової декларації» ставится отметка в ячейке «звітна» или «звітна нова» в графе «звітний податковий період. » указывается текущий отчетный период, т. е. за который подается Декларация.

В разделах II–VІ отражаются показатели отчетного квартала.

Порядок заполнения строк 30–35 раздела VIІ подробно описан в самой форме Декларации.

Строка 34 заполняется в том случае, если в результате исправления ошибки возникла недоплата единого налога, соответственно, заполнена строка 32 раздела VІI. Значение строки 34 рассчитывается путем умножения суммы недоплаты на 5 % (пп. «б» п. 50.1 НКУ).

В строке 35 отражается сумма пени, начисленной в случае возникновения недоплаты по единому налогу. Сумма пени рассчитывается в соответствии с Инструкцией о порядке начисления и погашения пени по платежам, контролируемым налоговиками.

Пример заполнения декларации по единому налогу на вмененный доход

Предприниматель Степашин Иван Васильевич осуществляет розничную торговлю обувью. Для этого он арендует зал площадью 10 в торговом центре Рязани. С 15 марта 2006 г. предприниматель заключил дополнительное соглашение к договору аренды и расширил свой магазин до За I квартал 2006 г. И. В. Степашин перечислил взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 870 руб. (450 руб. за себя и 420 руб. за работников).

Поможем заполнить И. В. Степашину налоговую декларацию по единому налогу за I квартал 2006 г.

Титульный лист. В самом верху листа предусмотрены ячейки для номера ИНН предпринимателя — И. В. Степашин пишем его ИНН — 623104863503. Строку «КПП» не заполняем, так как КПП предусмотрен только для организаций.

Далее, поскольку декларация первичная, т.е. не является исправительной, корректирующей и т.д. то в первом квадрате поля «Вид документа» ставим 1 (единица). Через дробь ничего не ставим. В этом поле проставляется цифра при сдаче корректирующих расчетов.

В поле «Налоговый (отчетный) период» вписывается цифра 3. Поскольку декларация сдается поквартально, здесь всегда будет стоять эта цифра, обозначающая число месяцев в квартале.

В поле «№ квартала или месяца» проставляем цифру 1 — I квартал. В июле 2006 г. Степашин будет сдавать отчет за II квартал и в этом поле проставит цифру 2.

Далее идет поле «Отчетный год» — ставим 2006.

Следующую строку «Представляется в » заполняем в соответствии

с полным наименованием налогового органа и его кода: МРИ МНС России № 2 по г. Рязани. Код 6234.

Ниже в поле «Индивидуальный предприниматель» ставим «галочку». А еще ниже — фамилию, имя и отчество — «Степашин Иван Васильевич».

Как указывалось выше, строку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заполнять предпринимателям не нужно, а значит, эти поля он оставляет пустыми. Заполняем строку ОРНИП.

В поле «Данная декларация составлена на страницах» ставим

цифры 007. К декларации И. В. Степашин прикладывает квитанции об уплате пенсионных взносов на 2 листах и в соответствующем поле «С приложением подтверждающих документов или их копий на листах» проставляем цифры 002.

Пример заполнения декларации по единому налогу на вмененный доход

Пример заполнения декларации по единому налогу на вмененный доход

Отчет по единому налогу 2012

С 2012 года правила подачи отчета по единому налогу изменились. Во первых, отчет стал называться "Налоговой декларацией плательщика единого налога физического лица-предпринимателя" ("Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця"), помимо названия изменился и сам отчет. Во вторых - интервал времени для подачи отчета предпринимателями всех групп единого налога заметно увеличился:

 • первая группа единого налога - отчет подается в течение шестидесяти календарных дней следующего, за отчетным, года.
 • вторая и третья группа единого налога - налоговая декларация, как и ранее отчет, подается каждый квартал, но уже в течение сорока календарных дней после окончания отчетного квартала, а не пяти, как было ранее. Т.е. теперь отчет за первый квартал года можно сдавать до 10 мая.
 • Подробнее про единый налог и его группы можно узнать тут: Единый налог с 2012 года. Хочется отметить, что несмотря на то, что в НКУ. в статьях 296.5.2 подпункт 2, статья 296.5.2 подпункт 1 сказано, что необходимо отдельно отображать: "обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку" в бланке налоговой декларации не предусмотрены отдельные поля для доходов по каждому кведу - есть только общая сумма по всем видам деятельности (если их несколько).

  Скачать бланк отчета (пустой и пример заполнения - формат Word .docx) можно тут: отчет по единому налогу. Этот бланк утвержден Приказом Министерства финансов Украины № 1688 от 21.12.2011 "Об утверждении форм налоговых деклараций плательщика единого налога". Единожды заполнив и сохранив у себя на компьютере налоговую декларацию, следующие отчеты можно будет создавать заметно быстрее - редактировать только изменившиеся данные. Стоит распечатывать 2 налоговые декларации - одна подается в налоговую инспекцию, а вторая, с печатями и подписью представителей налоговой остается у предпринимателя, чтобы в случае утери декларации в налоговой было доказательство того, что отчет был сдан. Также, ниже расположен пример заполнения налоговой декларации в картинках для предпринимателей на едином налоге третьей группы. Этот пример будет полезен и ФЛП других групп.

  Заполнение декларации плательщика единого налога физического лица. Инструкция и пример

  Заполнение декларации плательщика единого налога физического лица. Инструкция и пример

  Для физических лиц предпринимателей пришло время впервые подавать в налоговую службу налоговую декларацию плательщика единого налога .

  Форма декларации утверждена Приказом Министерства финансов № 1688 от 21.12.2011 года «Об утверждении форм налоговых деклараций плательщика единого налога». Следует обратить внимание, что форма декларации для первой, второй и третьей группы одинакова. Для соответствующих групп только предусмотрены отдельные разделы.

  Также следует отметить, что официальной инструкции по заполнению и представлению декларации до сих пор нет, а утверждены только формы. Когда появится инструкция, постараюсь сразу ее изложить и расписать ее основные моменты. Радует лишь то, что сама по себе форма декларации довольно простая и ее вполне можно заполнить и без инструкции.

  Сроки подачи декларации плательщика единого налога

  Первая группа отчетный период - календарный год, срок подачи декларации - 60 календарных дней, следующих за последним днем года (пункты 296.2 и 49.18.3 НКУ ).

  Вторая и третья группа отчетный период - календарный квартал сроки подачи декларации - 40 календарных дней, следующих за последним днем квартала (пункты 296.3 и 49.18.2 НКУ).

  Сроки уплаты единого налога по результатам декларации

  Первая группа. авансовый платеж не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Т.е. единый налог за январь уплачивается не позднее 20 января (пункт 295.1 НКУ).

  Вторая группа. авансовый платеж не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Т.е. единый налог за январь уплачивается не позднее 20 января (пункт 295.1 НКУ).

  Третья группа 10 календарных дней после предельного срока представления налоговой квартальной декларации. Предельный срок подачи декларации 40 дней. Таким образом, предельный срок уплаты составляет 50 дней, следующих после отчетного квартала. Например, единый налог за первый квартал нужно уплатить не позднее 20 мая.

  Способы подачи декларации в налоговую службу

  Так как порядка заполнения и подачи еще нет, руководствуемся нормами из Налогового кодекса, а именно пунктом 49.3. Итак декларация подается:
  1. нарочно предпринимателем или уполномоченным лицом не забудьте составить декларацию в двух экземплярах, на экземпляре предпринимателя в налоговой должны поставить отметку о принятии
  2. по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения в этом случае отправить декларацию надо не позднее чем за десять дней до истечения предельного срока ее подачи пункт 49.5 НКУ , если декларацию не примут, то налоговая должна в течение пяти рабочих дней от дня получения отправить по почте письменный отказ ,
  3. электронной почте при наличии электронной цифровой подписи .
  Подробнее о представлении налоговых декларации в налоговую службу можно почитать в статье Подача налоговой отчетности 2011 согласно Налогового кодекса .

  Из каких разделов состоит декларация и что указывать в каждом из них

  Декларация состоит из шести разделов.

  В первом разделе указывается общая информация о предпринимателе и информация об органе налоговой службы, в который подается декларация. Следует обратить внимание, что в графе 6 указывается вид деятельности, который фактически осуществлялся в отчетном периоде, а не все виды деятельности, которые внесены в ЕГР или прописаны в свидетельстве плательщика единого налога .

  В разделах II, III и IV указываются показатели деятельности каждой отдельной группы плательщиков единого податку. Роздел ІІІ заполняет первая. Раздел III заполняет вторая группа. Раздел IV предназначен для третьей группы. В разделах декларации. которые не соответствуют группе плательщика единого налога рекомендуется поставить прочерки. Например, плательщик второй группы заполняет Раздел III, а в главах II и IV ставит прочерки. Следует обратить внимание, что единщики первой и второй группы указывают суммы авансовых платежей, начисленніх ими в течение отчетного периода.

  В разделе V определяется общая сумма дохода и сумма единого налога к уплате в бюджет по итогам отчетного периода. Следует обратить внимание, что единщики первой и второй группы, которые в отчетном периоде не получали доходов, облагаемых по ставке 15%, в графах с 17 по 22 ставят прочерки.

  Раздел VI предназначен для уточнения налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно обнаруженных ошибок. Если в отчетном периоде не уточняются показатели предідущих деклараций, в Раздел VI ставятся прочерки.

  Какие суммы авансовых платежей по единому налогу указывать в декларации? Начисленные или фактически уплаченные?

  Физические лица - предприниматели - плательщики единого налога в налоговой декларации плательщика единого налога отражают начисленные к уплате ежемесячные авансовые взносы, независимо от осуществления ими фактической уплаты единого налога в виде авансового взноса за налоговый (отчетный) период. Подробнее читайте здесь .

  Ответственность за неподачу или несвоевременную подачу декларации плательщика единого налога

  Ответственность предусмотрена пунктом 120.1 Налогового кодекса в виде штрафов:

  170 грн. - За первое нарушение.

  1020 грн. - За второе и последующие в течение года нарушения.

  Примеры заполнения налоговой декларации плательщика единого налога

  Первая группа

  1. За отчетный налоговый год плательщик единого налога первой группы получил доход в размере 170 тыс. грн. что на 20 тыс.грн. превышает предельный размер дохода, установленный для первой группы. С 20 тыс.грн. такой единщик платит 15% налога и, в соответствии с частью 1 пункта 293.8 НКУ, переходит во вторую или третью группу или направляется на общую систему налогообложения. Предприниматель в течение года исправно платил авансовые платежи по единому налогу по максимальной ставке 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года.

  Источники: taxman.org.ua, bizresurs.com.ua, uchebnik-ekonomika.com, petrenco.com

  Категория: Юрист рекомендует | Добавил: lundevg (09.08.2015)
  Просмотров: 136 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar